Naudojimo Sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: Lapkričio 23, 2021

Esame Svetainių Pasaulis, veikiantys kaip MB Jusk Group registruota įmonė Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje („Svetainiupasaulis“, „mes“, „mes“ arba „mūsų“). Mes valdome svetainę svetainiupasaulis.lt („Svetainė“), per kurią teikiame jums savo paslaugas (bendrai „Paslaugos“, apimančios Svetainės teikimą ir naudojimą).
Su mumis galite susisiekti telefonu (370) 6636-2376, arba kontaktų forma svetainiupasaulis.lt/kontaktai
Šios naudojimo sąlygos yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai arba subjekto (toliau – jūs) vardu ir dėl jūsų prieigos prie Svetainės ir Paslaugų bei jų naudojimo. Jūs sutinkate, kad prisijungdami prie Paslaugų perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis visų šių naudojimo sąlygų. JEI NESUTINKATE SU VISIOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS, TAI JUMS AIŠKIAI DRAUDŽIAMA NAUDOTIS PASLAUGOMIS IR JŪS PRIVALOTE NEDELSIANT NUTRAUKTI NAUDOJIMĄ.
Papildomos sąlygos arba dokumentai, kurie retkarčiais gali būti paskelbti svetainėje, yra aiškiai įtraukti į šį dokumentą kaip nuoroda. Pasiliekame teisę Svetainiupasaulis savo nuožiūra retkarčiais keisti ar modifikuoti šias Naudojimosi sąlygas. Įspėsime jus apie bet kokius pakeitimus, atnaujindami šių naudojimo sąlygų datą „Paskutinį kartą atnaujinta“, o jūs atsisakote bet kokios teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Jūs privalote periodiškai peržiūrėti šias naudojimo sąlygas, kad būtumėte informuoti, nes kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie Paslaugų, jums bus taikomos tuomet taikomos naudojimo sąlygos ir bus laikoma, kad su jomis susipažinote ir su jomis sutikote.
Paslaugos skirtos verslo vartotojams, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Asmenims, jaunesniems nei 18 metų, neleidžiama naudotis Paslaugomis ar joms registruotis.

1. MŪSŲ SVETAINĖ IR PASLAUGOS

Nesame teisininkai ir nesame advokatų kontora, bet padedame laikytis privatumo ir sutartinių įsipareigojimų. Mes teikiame jums programinę įrangą (toliau – Programinė įranga), kurią galite pasiekti nuotoliniu būdu per debesį, kurią galite naudoti (a) sutikimo tvarkymui („Sutikimo platforma“); ir (b) politikos, teisinių sutarčių, atsakomybės atsisakymo ir kitų dokumentų, sukurtų naudojant Paslaugas, kūrimą naudojant informaciją, susijusią su jūsų verslu ar organizacija, kurią įtraukiate į Programinę įrangą (bendrai „Formos“).

Informacija, sutikimo platforma ir formos, pateiktos naudojantis Paslaugomis, nėra skirtos platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar taisyklėms arba dėl to mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai toje jurisdikcijoje ar šalyje. Atitinkamai, tie asmenys, kurie pasirenka naudotis Paslaugomis iš kitų vietų, tai daro savo iniciatyva ir yra išimtinai atsakingi už vietinių įstatymų laikymąsi, jei ir tiek, kiek galioja vietiniai įstatymai.

Paslaugos nėra pritaikytos laikytis konkrečios pramonės šakos taisyklių (įskaitant Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitomybės įstatymą (HIPAA), Federalinį informacijos saugumo valdymo įstatymą (FISMA) ir kt.), todėl jei jūsų sąveikai būtų taikomi tokie įstatymai, galite nesinaudoti šiomis Paslaugomis. Negalite naudotis Paslaugomis tokiu būdu, kuris pažeistų Gramm-Leach-Bliley aktą (GLBA).

2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jei nenurodyta kitaip, mes pasiliekame visas teises, nuosavybės teises ir interesus, susijusius su Programine įranga ir svetaine, įskaitant be apribojimų visą grafiką, vartotojo sąsajas, duomenų bazes, funkcijas, programinę įrangą, svetainių dizainą, garsą, vaizdo įrašus, tekstą, nuotraukas, grafiką, logotipai ir prekių ženklai arba paslaugų ženklai, atkuriami per Sistemą. Šios naudojimo sąlygos nesuteikia jums jokių intelektinės nuosavybės licencijų ar teisių į programinę įrangą ir svetainę ar bet kurį iš jos komponentų, išskyrus tuos atvejus, kai šiose naudojimo sąlygose konkrečiai nustatomos jūsų licencijos teisės. Jūs pripažįstate, kad Programinė įranga ir svetainė bei jų komponentai yra saugomi autorių teisių ir kitų įstatymų.

Su sąlyga, kad laikysitės šių naudojimo sąlygų ir, jei taikoma, sumokėsite prenumeratos mokesčius, suteikiame jums teisę atkurti, keisti ir viešai rodyti formas bei naudoti sutikimo platformą (visa kartu „Turinys“) jūsų svetainėje. svetainę ar mobiliąją programą. Be to, kalbant apie formą, skirtą kaip teisinis susitarimas tarp jūsų ir kitos sandorio šalies, suteikiame jums teisę platinti tą formą kitai sandorio šaliai tiek, kiek pagrįstai reikia, kad jūsų sandorio šalis įvykdytų susitarimą. Jokiomis aplinkybėmis negalite naudoti Formų ir sutikimo platformos komerciniais tikslais, išskyrus siekdami palengvinti jūsų verslo ar organizacijos sutarčių laikymąsi ir geriausią praktiką arba susitarimų vykdymą. Formos ir Sutikimo platforma, sugeneruota programinės įrangos, yra licencijuojamos, neparduodamos, ir jūs negaunate nuosavybės teisės į formas arba sutikimo platformą.

Jūs ir „Svetainiupasaulis“ sutinkate, kad jokie Atsiliepimai (kaip apibrėžta toliau), kuriuos jūs ar jūsų vartotojai mums pateikia, nėra konfidenciali informacija, ir niekas šiose naudojimo sąlygose ar mūsų sandoriuose, kylančiame iš šių Naudojimosi sąlygų dalyko ar su juo susijusio apriboti mūsų teisę naudoti, pelnytis, atskleisti, skelbti, laikyti paslaptyje ar kitaip išnaudoti Atsiliepimus, neatlyginant jums ar atitinkamam vartotojui ar kreditų. Jūs suteikiate mums nuolatinę, neatšaukiamą teisę ir licenciją bet kokiu būdu panaudoti Atsiliepimus ir pagal galiojančius įstatymus atsisakote bet kokių moralinių teisių į tokius Atsiliepimus. Atsiliepimai nebus jūsų konfidenciali informacija. („Atsiliepimai“ reiškia bet kokį pasiūlymą ar idėją tobulinti ar kitaip modifikuoti bet kurį „Svetainiupasaulio“ produktą ar paslaugą.)

3. NAUDOTOJŲ PAREIŠKIMAI

Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate ir garantuojate, kad: (1) visa jūsų pateikta registracijos informacija bus teisinga, tiksli, naujausia ir išsami; (2) išlaikysite tokios informacijos tikslumą ir prireikus nedelsdami atnaujinsite tokią registracijos informaciją; (3) turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų; (4) nesate nepilnametis jurisdikcijoje, kurioje gyvenate; (5) nepasieksite Paslaugų automatizuotomis arba nežmogiškomis priemonėmis, naudojant robotą, scenarijų ar kitu būdu; (6) nenaudosite Paslaugų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir (7) jūsų naudojimasis Paslaugomis nepažeis jokių taikomų įstatymų ar taisyklių.

Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio esamo ar būsimo Paslaugų (ar bet kurios jų dalies) naudojimo.

4. VARTOTOJO REGISTRACIJA

Gali tekti užsiregistruoti Paslaugose. Jūs sutinkate, kad slaptažodis būtų konfidencialus, ir būsite atsakingas už bet kokį paskyros ir slaptažodžio naudojimą. Pasiliekame teisę pašalinti, susigrąžinti arba pakeisti jūsų pasirinktą vartotojo vardą, jei savo nuožiūra nustatome, kad toks vartotojo vardas yra netinkamas, nepadorus ar kitaip nepriimtinas.

5. DRAUDŽIAMA VEIKLA

Jūs negalite pasiekti ar naudoti Paslaugų jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriems teikiame Paslaugas. Paslaugos negali būti naudojamos jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kurie yra specialiai mūsų patvirtinti.

Kaip Paslaugų naudotojas sutinkate nedaryti išvardytu dalykų:

 • Sistemingai gauti duomenis, formas ar kitą turinį iš Paslaugų, kad būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai sukurti ar kompiliuoti rinkinį, rinkinį, duomenų bazę ar katalogą be raštiško mūsų leidimo.

 • Neleistinai naudotis Paslaugomis, įskaitant naudotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus, arba sukurti naudotojų paskyras automatizuotomis priemonėmis arba klaidingai apsimetant.

 • Naudoti Paslaugas reklamuodami arba siūlyti parduoti prekes ir paslaugas.

 • Apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su sauga susijusioms Paslaugų funkcijoms, įskaitant funkcijas, kurios neleidžia arba riboja bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba nustato Paslaugų ir (arba) jose esančio Turinio naudojimo apribojimus.

 • Dalyvauti neteisėtai kuriant Paslaugas arba teikiant nuorodas į jas.

 • Apgaudinėti, apgauti arba klaidinti mus ir kitus vartotojus, ypač bandant sužinoti slaptą paskyros informaciją, pvz., naudotojų slaptažodžius.

 • Netinkamai naudotis mūsų palaikymo paslaugomis arba pateikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.

 • Užsiimti bet kokiu automatiniu svetainės ar paslaugų naudojimu, pvz., naudoti scenarijus komentarams ar žinutėms siųsti arba naudoti bet kokius duomenų gavybos, robotų ar panašių duomenų rinkimo ir ištraukimo įrankius.

 • Sutrikdyti arba sukurti pernelyg didelę naštą Paslaugoms arba prie jų prijungtiems tinklams ar paslaugoms.

 • Bandyti apsimesti kitu vartotoju ar asmeniu arba naudoti kito vartotojo vartotojo vardą.

 • Naudoti bet kokią informaciją, gautą iš Paslaugų, siekdamas priekabiauti, piktnaudžiauti ar pakenkti kitam asmeniui.

 • Naudoti bet kokią Paslaugą konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Paslaugas ir (arba) Turinį bet kokiai pajamas generuojančiai veiklai ar komercinei įmonei, kuri viršija jums suteiktas licencijas pagal šias naudojimo sąlygas.

 • Iššifruoti, dekompiliuoti, išardyti arba išanalizuoti bet kokią Programinę įrangą, kurią sudaro arba bet kokiu būdu sudaro Paslaugų dalis.

 • Bandyti apeiti bet kokias Svetainės ar Programinės įrangos priemones, skirtas užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie Paslaugų ar bet kurios Paslaugų dalies.

 • Priekabiauti, erzinti, bauginti arba grasinti bet kuriam mūsų darbuotojui ar agentui, teikiančiam jums bet kurią Paslaugų dalį.

 • Ištrinti pranešimą apie autorių teises ar kitas nuosavybės teises iš bet kurio Turinio.

 • Nukopijuoti arba pritaikyti Programinę įrangą, įskaitant „Flash“, PHP, HTML, „JavaScript“ ar kitą kodą, bet tuo neapsiribojant.

 • Įkelti arba persiųsti virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant perteklinį didžiųjų raidžių naudojimą ir SPAM siuntimą (nuolatinį pasikartojančio teksto skelbimą), kuris trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Programine įranga arba Paslaugas arba modifikuoja, pablogina, trikdo, pakeičia arba trukdo naudoti, ypatybes, funkcijas, veikimą ar techninę priežiūrą ar Programinę įrangą ar Paslaugas.

 • Įkelti arba persiųsti (arba bandykite įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo arba perdavimo mechanizmas, įskaitant, be apribojimų, aiškius grafikos mainų formatus ("gif"), 1 × 1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus. , ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus „šnipinėjimo programomis“ arba „pasyviaisiais rinkimo mechanizmais“ arba „pcms“).

 • Išskyrus atvejus, kai tai gali būti įprasto paieškos variklio ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, naudoti, paleisti, kurti arba platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant bet kokius Spiders, bots, sukčiavimo įrankius, grandiklius ar neprisijungus pasiekiamus skaitytuvus, kurie pasiekia programinę įrangą arba Paslaugas arba bet kokio neleistino scenarijaus ar kitos programinės įrangos naudojimą ar paleidimą.

 • Menkinti, suteršti ar kitaip kenkti Svetainių Pasaulis, Programinei įrangai, Tinklalapiui ir/ar Paslaugoms.

 • Naudoti Paslaugas tokiu būdu, kuris neatitinka jokių taikomų įstatymų ar taisyklių.

6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS IR TURINYS

Paslaugose gali būti (arba jums gali būti siunčiamos per Paslaugas) nuorodų į kitas svetaines (toliau – trečiųjų šalių svetainės), taip pat straipsnių, nuotraukų, teksto, grafikos, paveikslėlių, dizaino, muzikos, garso, vaizdo įrašų, informacijos, programų, programinė įranga ir kitas trečiosioms šalims priklausantis arba iš jų kilęs turinys (toliau – trečiosios šalies turinys). Tokių trečiųjų svetainių ir trečiųjų šalių turinio mes netiriame, nestebime ir netikriname tikslumo, tinkamumo ar išsamumo, todėl nesame atsakingi už jokias trečiųjų šalių svetaines pasiekiamas naudojant Paslaugas, arba bet kokį paskelbtą trečiųjų šalių turinį, kuris pasiekiamas naudojant Paslaugas arba įdiegta iš Paslaugų, įskaitant turinį, tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktiką ar kitą trečiųjų šalių svetainių arba trečiųjų šalių turinio politiką. Bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar bet kokio trečiųjų šalių turinio įtraukimas, susiejimas su jais arba leidimas naudoti ar įdiegti nereiškia, kad mes tai patvirtiname. Jei nuspręsite išeiti iš Paslaugų ir pasiekti trečiųjų šalių svetaines arba naudoti ar įdiegti bet kokį trečiosios šalies turinį, tai darote savo pačių rizika ir turėtumėte žinoti, kad šios naudojimo sąlygos nebegalioja.

Turėtumėte peržiūrėti taikomas sąlygas ir politiką, įskaitant privatumo ir duomenų rinkimo praktiką, bet kurios svetainės, į kurią naršote iš Paslaugų arba susijusių su bet kokiomis programomis, kurias naudojate ar įdiegiate iš Paslaugų. Visi pirkiniai, kuriuos perkate per trečiųjų šalių svetaines, bus perkami per kitas svetaines ir iš kitų įmonių, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius pirkinius, kurie yra išimtinai tarp jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes nepritariame trečiųjų šalių svetainėse siūlomiems produktams ar paslaugoms ir sulaikot mus nuo bet kokios žalos, kurią sukelia tokių produktų ar paslaugų įsigijimas. Be to, sulaikysite mus nuo bet kokių jūsų patirtų nuostolių ar jums padarytos žalos, susijusios su bet kokiu trečiosios šalies turiniu arba bet kokiu kontaktu su trečiųjų šalių svetainėmis.

7. PASLAUGŲ VALDYMAS

Pasiliekame teisę, bet ne įsipareigojimą: (1) stebėti, ar Paslaugos nepažeidžia šių naudojimo sąlygų; (2) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš kiekvieną, kuris savo nuožiūra pažeidžia įstatymus arba šias naudojimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešti apie tokį naudotoją teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurį jūsų įnašą ar bet kurią jo dalį; (4) savo nuožiūra ir be apribojimų, įspėjimo ar atsakomybės pašalinti iš Paslaugų arba kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba bet kokiu būdu apsunkina mūsų sistemas; ir (5) kitaip valdyti Paslaugas taip, kad apsaugotume mūsų teises ir nuosavybę bei palengvintume tinkamą Paslaugų veikimą.

8. PRIVATUMO VALDYMAS

Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Peržiūrėkite mūsų
Privatumo politiką
kad suprasti, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją. Jūs patvirtinate, jog peržiūrėjote ir supratote mūsų privatumo politiką.

Informuojame, kad paslaugos teikiamos Lietuvoje, Europos Sąjungoje. Jei naudojatės Paslaugomis iš bet kurio kito pasaulio regiono pagal įstatymus ar kitus reikalavimus, reglamentuojančius asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą, kurie skiriasi nuo galiojančių Lietuvos ir Europos sąjungos įstatymų, toliau naudodamiesi Paslaugomis perkeliate savo duomenis į Lietuvą, Europos Sąjungoje, ir jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi Lietuvoje, Europos Sąjungoje.

9. SKAITMENINIO AUTORIŲ TEISIŲ (DMCA) PRANEŠIMAS IR POLITIKA

Pranešimai

Mes gerbiame kitų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad bet kokia Paslaugose arba per jas pasiekiama medžiaga pažeidžia bet kokias jums priklausančias ar valdomas autorių teises, nedelsdami praneškite mums. Jūsų pranešimo kopija bus išsiųsta asmeniui, kuris paskelbė arba saugojo Pranešime nurodytą medžiagą. Atminkite, kad pagal įstatymus galite būti atsakingi už žalą, jei pranešime pateikiate reikšmingų klaidingų duomenų. Taigi, jei nesate tikri, kad medžiaga, esanti Paslaugose arba su ja susijusi, pažeidžia jūsų autorių teises, pirmiausia turėtumėte susisiekti su advokatu.

Visi pranešimai turi atitikti DMCA 17 U.S.C. reikalavimus. § 512(c)(3) ir įtraukite šią informaciją: (1) fizinį arba elektroninį asmens, įgalioto veikti išskirtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu, parašą; (2) autorių teisių saugomo kūrinio, kuris, kaip teigiama, buvo pažeistas, identifikavimas arba, jei Paslaugose pateikti keli autorių teisių saugomi darbai, reprezentatyvus tokių Paslaugose esančių kūrinių sąrašas; (3) identifikuoti medžiagą, kuri, kaip teigiama, pažeidžia autorių teises arba yra pažeidžiančios veiklos objektas ir kuri turi būti pašalinta arba prieiga prie kurios bus neleidžiama, ir informacija, kurios pakanka, kad galėtume rasti medžiagą; (4) informacija, kurios pakanka, kad galėtume susisiekti su skundžiančia šalimi, pvz., adresas, telefono numeris ir, jei yra, el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su skundžiančia šalimi; (5) pareiškimas, kad skundą pateikusi šalis sąžiningai tiki, kad medžiagos naudojimas tokiu būdu, dėl kurio pateiktas skundas, nėra įgaliotas autorių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymų; ir 6) pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir gresia bausmė už melagingus parodymus, kad skundžianti šalis yra įgaliota veikti išskirtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu.

Papildomas pranešimas

Jei manote, kad jūsų autorių teisių saugoma medžiaga buvo pašalinta iš Paslaugų dėl klaidos ar klaidingo identifikavimo, galite pateikti rašytinį pareiškimą naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją ("Papildomas pranešimas"). Kad būtų veiksmingas papildomas pranešimas pagal DMCA, jūsų papildomame pranešime iš esmės turi būti nurodyta: (1) pašalintos arba išjungtos medžiagos identifikavimas ir vieta, kurioje medžiaga pasirodė prieš ją pašalinant arba išjungiant; (2) pareiškimas, kad sutinkate su Apylinkės apygardos teismo, kuriame yra jūsų adresas, jurisdikcija arba, jei jūsų adresas yra už Lietuvos ribų, bet kurios teisminės apygardos, kurioje esame įsikūrę, jurisdikcija; (3) pareiškimas, kad sutiksite su pranešimu pateikusios šalies arba šalies atstovo įteikimu; (4) jūsų vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; (5) pareiškimas, kuriam taikoma bausmė už melagingus parodymus, kad jūs sąžiningai tikite, kad aptariama medžiaga buvo pašalinta arba išjungta dėl klaidos arba klaidingai pašalintinos arba išjungiamos medžiagos identifikavimo; ir (6) jūsų fizinis arba elektroninis parašas.

Jei atsiųsite mums galiojantį, rašytinį papildomą pranešimą, atitinkantį aukščiau aprašytus reikalavimus, mes atkursime pašalintą arba išjungtą medžiagą, nebent pirmą kartą gausime pranešimą iš pranešimą pateikusios šalies, informuojančio, kad tokia šalis pateikė teismui ieškinį, siekdama sulaikyti jus nuo su nagrinėjama medžiaga susijusioje pažeidžiamoje veikloje. Atminkite, kad jei iš esmės klaidingai pateiksite, kad išjungtas arba pašalintas turinys buvo pašalintas per klaidą arba klaidingai identifikavus, galite būti atsakingi už žalą, įskaitant išlaidas ir advokato mokesčius. Melagingo papildomo pranešimo pateikimas laikomas melagingu parodymu.

IT paslaugų teikėjas

MB Jusk Group.
V. Nagevičiaus g. 3,
LT-08237 Vilnius
info@svetainiupasaulis.lt

10. TERMINAI IR NUTRAUKIMAS

Šios naudojimo sąlygos galioja visapusiškai, kol naudojatės Paslaugomis. NEAPRIBODAMI JOKIŲ KITŲ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ, PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOSTATAI IR BE PERSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS APRIBOTI PASLAUGŲ NAUDOJIMASĮ (ĮSKAITANT IP ADRESŲ BLOKAVIMĄ) KAI TOKS ASMUO PAŽEIDŽIA ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS, MŪSŲ PRIIMTINO NAUDOJIMO POLITIKĄ ARBA BET KOKIŲ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ REGLAMENTĄ, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ BET KOKIO ATSTOVAVIMO, GARANTIJOS AR NAUDOJIMO BENDROSIOS NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS.

MES GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄ ARBA DALYVAVIMĄ PASLAUGOSE ARBA IŠTRINTI JŪSŲ PASKYRĄ IR BET KOKĮ TURINĮ AR INFORMACIJĄ, KURIĄ PASKELBĖTE BET KADA, BE ĮSPĖJIMO, SAVO NUOŽIŪRA, JEI MANOME, KAD JŪS PAŽEIDĖTE AUKŠČIAU PAMINĖTUS PUNKTUS.

Jei dėl kokios nors priežasties nutrauksime arba laikinai sustabdysime jūsų paskyrą, jums bus draudžiama registruotis ir kurti naują paskyrą savo vardu, netikru ar pasiskolintu vardu arba bet kokios trečiosios šalies vardu, net jei galite veikti trečiosios šalies vardu. Be paskyros nutraukimo arba sustabdymo, mes pasiliekame teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinio, baudžiamojo ir teismo uždraudimo žalos atlyginimą.

11. MODIFIKACIJOS IR PERTRAUKIMAI

Pasiliekame teisę retkarčiais keisti, modifikuoti arba pašalinti Turinį ar Paslaugas, kad atitiktume naujus įstatymus ar reglamentus arba atnaujintume savo pasiūlymus. Taip pat pasiliekame teisę keisti arba nutraukti visas ar dalį Paslaugų, jei Svetainių Pasaulis užsidarytų arba nuspręstume pakeisti Svetainiupasaulio verslo pasiūlą. Mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugų pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

Negalime garantuoti, kad Paslaugos bus prieinamos visą laiką. Galime susidurti su aparatūros, programinės įrangos ar kitų problemų arba prireikti atlikti su Paslaugomis susijusią techninę priežiūrą, dėl ko gali atsirasti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Mes pasiliekame teisę retkarčiais keisti, peržiūrėti, atnaujinti, laikinai sustabdyti, nutraukti ar kitaip keisti Paslaugas ir stengsimės jus informuoti apie tokius pakeitimus. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad nesugebėjote pasiekti Paslaugų ar jomis naudotis bet kokios prastovos ar paslaugų teikimo nutraukimo metu.

Jokia šių naudojimo sąlygų nuostata nebus aiškinama kaip įpareigojanti mus prižiūrėti ir palaikyti Paslaugas arba teikti su jomis susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidimus.

12. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šios naudojimo sąlygos ir jūsų naudojimasis Paslaugomis yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos valstybės įstatymus, taikomus sutartims, sudarytoms ir visiškai vykdomoms Lietuvos valstybėje.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

Neoficialios derybos

Norėdami paspartinti jūsų arba mūsų (individualiai „Šalis“ ir kartu) kilusių ginčų, ginčų ar pretenzijų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis (kiekvienas „Ginčas“ ir kartu „Ginčai“), sprendimą ir kontroliuoti išlaidas. Šalys susitaria ne mažiau kaip trisdešimt (30) dienų prieš pradėdamos arbitražą ar teisminį procesą (kaip taikoma toliau) pirmiausia bandyti neoficialiai derėtis dėl bet kokio Ginčo (išskyrus toliau aiškiai nurodytus Ginčus). Tokios neoficialios derybos pradedamos vienai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai.

Mūsų klientams, įsikūrusiems Jungtinėse Valstijose, bus taikomos šios sąlygos:

Įpareigojantis arbitražas

Jei Šalims nepavyks išspręsti Ginčo neoficialiomis derybomis, Ginčas (išskyrus toliau aiškiai neįtrauktus Ginčus) bus galutinai ir išskirtinai išspręstas įpareigojančiu arbitražu. SUPRANTATE, KAD BE ŠIOS NUOSTATOS TURITE TEISĘ PATEIKTI PAREIŠKIMĄ TEISME IR TURĖTI PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ. Arbitražas pradedamas ir vykdomas vadovaujantis Amerikos arbitražo asociacijos komercinio arbitražo taisyklėmis (toliau – AAA) ir, jei reikia, AAA papildomomis su vartotojais susijusių ginčų procedūromis (toliau – AAA vartotojų taisyklės), kurias galima rasti adresu
AAA svetainė.
Jūsų arbitražo mokesčius ir arbitro kompensacijos dalį reglamentuoja AAA vartotojų taisyklės ir, jei reikia, riboja AAA vartotojų taisyklės. Jei arbitras nustato, kad tokios išlaidos yra per didelės, mes apmokėsime visus arbitražo mokesčius ir išlaidas. Arbitražas gali būti vykdomas asmeniškai, pateikiant dokumentus, telefonu arba internetu. Arbitras priima sprendimą raštu, tačiau neprivalo pateikti motyvų, nebent to paprašytų kuri nors Šalis. Arbitras turi vadovautis galiojančiais įstatymais ir bet koks sprendimas gali būti užginčytas, jei arbitras to nepadaro. Išskyrus atvejus, kai pagal galiojančias AAA taisykles arba taikomus įstatymus reikalaujama kitaip, arbitražas vyks Kento apygardoje, DE. Išskyrus atvejus, kai čia numatyta kitaip, Šalys gali bylinėtis teisme, siekdamos priversti arbitražą, sustabdyti bylos nagrinėjimą iki arbitražo arba patvirtinti, pakeisti, panaikinti ar priimti sprendimą dėl arbitro priimto sprendimo.

Jei dėl kokios nors priežasties Ginčas vyksta teisme, o ne arbitraže, ginčas pradedamas arba persekiojamas valstijos ir federaliniuose teismuose, esančiuose Kento apygardoje, DE, o Šalys sutinka ir atsisako visų gynybos priemonių dėl asmeninės jurisdikcijos nebuvimo. , o forumas nėra patogus atsižvelgiant į vietą ir jurisdikciją tokiuose valstijų ir federaliniuose teismuose. Šiose naudojimo sąlygose netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių ir Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA).

Jokiu būdu bet kurios Šalies iškeltas ginčas, susijęs su Paslaugomis, negali būti pradedamas praėjus daugiau nei vieneriems (1) metams nuo ieškinio pagrindo atsiradimo. Jei ši nuostata bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, nė viena Šalis nepasirinks arbitražo ginčo, patenkančio į tą šios nuostatos dalį, kuri buvo pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, ir tokį Ginčą sprendžia kompetentingos jurisdikcijos teismas, priklausantis aukščiau nurodytą jurisdikciją, ir Šalys susitaria paklusti to teismo jurisdikcijai.

Apribojimai

Šalys susitaria, kad bet koks arbitražas apsiriboja ginču tarp Šalių atskirai. Tiek, kiek leidžia įstatymai, a) arbitražas negali būti sujungtas su jokiu kitu procesu; (b) nėra teisės ar įgaliojimų, kad bet koks ginčas būtų sprendžiamas grupės ieškinio pagrindu arba kad būtų taikomos grupės ieškinio procedūros; ir (c) nėra jokios teisės ar įgaliojimų, kad ginčas būtų iškeltas tariamai atstovaujant plačiajai visuomenei ar kitiems asmenims.

Neoficialių derybų ir arbitražo išimtys

Šalys susitaria, kad pirmiau nurodytos nuostatos dėl neoficialių derybų ir įpareigojančio arbitražo netaikomos šiems Ginčams: a) bet kokiems ginčams, kuriais siekiama įgyvendinti ar apsaugoti bet kurias Šalies intelektinės nuosavybės teises arba dėl jų galiojimo; (b) bet kokį ginčą, susijusį su kaltinimais vagystėmis, piratavimu, privatumo pažeidimu ar neteisėtu naudojimu arba dėl jų kilusius; ir c) bet koks ieškinys dėl teismo įsakymo. Jei ši nuostata bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, nė viena Šalis nepasirinks arbitražo ginčo, patenkančio į tą šios nuostatos dalį, kuri buvo pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, ir tokį Ginčą sprendžia kompetentingos jurisdikcijos teismas, priklausantis aukščiau nurodytą jurisdikciją, ir Šalys susitaria paklusti to teismo asmeninei jurisdikcijai.

Mūsų klientams, gyvenantiems ne JAV:

Jei Šalys negali išspręsti Ginčo neoficialiomis derybomis, kaip nurodyta šiame skyriuje (žiūrėti
Neoficialios derybos
aukščiau), jūs sutinkate su išskirtine Kento apygardos (DE) teismų jurisdikcija, susijusia su bet kokiais ginčais, kurie gali kilti dėl šių naudojimo sąlygų ir (arba) jūsų naudojimosi Paslaugomis ir jų gavimo.

14. KOREKCIJOS (PATAISYMAI)

Paslaugose gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją.

Mes pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus ir keisti ar atnaujinti informaciją apie Paslaugas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

15. ATSISAKYMAS

PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „TOKIOS, KOKIOS PRIEINAMOS“. JŪS SUTINKATE, KAD NAUDOSITE MŪSŲ PASLAUGOMIS SAVO PAČIŲ RIZIKA. IR PAGAL ĮSTATYMUS, MES NEATSAKOME UŽ VISŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, SUSIJĘS SU PROGRAMINĖ ĮRANGA AR PASLAUGOMIS IR JŪSŲ NAUDOJIMOSI, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ NAUDOJIMĄ.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL PASLAUGŲ, TURINIO AR BET KOKIO TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINIO TIKSLUMO AR IŠBAIGUMO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS (1) KLAIDAS, ATSIJUNGIMUS IR (2) NETINKIMUS BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENINĖS ŽALOS AR TURTIES ŽALOS, SUSIJUSIOS DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE PASLAUGŲ IR NAUDOJIMOSI JOMIS. (3) BET KOKIOS NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) VISOS ASMENINĖS INFORMACIJOS IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS FINANSINĖS INFORMACIJOS ARBA NAUDOJIMO JŲ, (4) BET KOKIŲ PASLAUGŲ ARBA IŠ (5) PERDAVIMO NUTRAUKIMO ARBA NUTRAUKIMO. VIRUSAI, TROJOS ARKLIAI AR PANAŠŪS KITI KENKĖJIŠKI KODAI, KURIUOS BŪTŲ GALIMA PERDUOTI Į PASLAUGAS ARBA PER PASLAUGĄ BET KOKIA TREČIŲJŲ ŠALIŲ, IR (ARBA) (6) BET KOKIOS TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDOS AR DĖL BET KOKIŲ NUOSTOLIŲ, DĖL BET KOKIŲ PASLAUGŲ, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PATEIKTO TURINIO NAUDOJIMO.

IR MES NEGARANTUOJAME AR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖJE REKLAMUOJAMAS PASLAUGAS, IR NEPRISIIMAME JOKIU BŪDU ATSAKOMYBĖS PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TREČIOSIOS ŠALIES TIEKĖJŲ.

16. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

JOKIU ATVEJU MES ARBA „Svetainių Pasaulis“ DIREKTORIAI, SAVININKAI, DARBUOTOJAI NEBUS ATSAKINGI JUMS AR JOKIAI TREČIĄJAI ŠALIAI DĖL JOKIŲ NETIESIOGINIŲ PASĖKMIŲ, ATSITIKTINIŲ, PAVYZDINIŲ, SPECIALŲ ARBA BET KOKIŲ (TIESIOGINIO BEI NETIESIOGINIO): (A) DUOMENŲ PRARADIMO, (B) NEGAUTO PELNO ARBA (C) PRARASTŲ PAJAMŲ AR KITOS ŽALOS NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, NET JEI BUVO ĮSPĖJIMAS APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

TAM TIKROS VALSTYBĖS ĮSTATYMAI IR ŠALIŲ ĮSTATYMAI NELEIDŽIA APRIBOTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA TAM TIKRŲ ŽALŲ IŠSKYRIMO AR APRIBOJIMO. JEI JUMS TAIKOMI ŠIE ĮSTATYMAI, KAI KURIE AR VISI AUKŠČIAU PAMINĖTI ATSISAKYMAI AR APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI, IR GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISŲ.

17. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate ginti, atlyginti nuostolius ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, agentus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijos ar reikalavimo, įskaitant pagrįstus advokatus, ir nuo jų bet kurios trečiosios šalies mokesčiai ir išlaidos, atsirandančios dėl: (1) jūsų įnašų; (2) naudojimasis Paslaugomis; (3) šių naudojimo sąlygų pažeidimas; (4) bet kokį jūsų pareiškimų ir garantijų, nustatytų šiose naudojimo sąlygose, pažeidimą; (5) pažeidėte trečiosios šalies teises, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teises; arba (6) bet kokį atvirą žalingą veiksmą bet kuriam kitam Paslaugų vartotojui, su kuriuo susisiekėte per Paslaugas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išskirtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio jūs privalote mums atlyginti žalą, ir jūs sutinkate bendradarbiauti savo sąskaita gindami tokius reikalavimus. Mes dėsime visas pagrįstas pastangas, kad informuotume jus apie bet kokią tokią pretenziją, veiksmą ar procesą, kuriam taikoma ši kompensacija, kai apie tai sužinosime.

18. NAUDOTOJO DUOMENYS

Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos perduosite Paslaugoms siekdami valdyti Paslaugų vykdymą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Paslaugomis. Nors mes reguliariai darome atsargines duomenų kopijas, jūs esate visiškai atsakingas už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurią atlikote naudodamiesi Paslaugomis.

Jūs sutinkate, kad nesame jums atsakingi už bet kokį tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir sutinkate savarankiškai kurti atsargines visų savo duomenų atsargines kopijas ir atsisakyti bet kokios teisės imtis veiksmų prieš mus, kylančius dėl tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

19. ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI

Lankymasis svetainėje arba naudojimasis Paslaugomis, el. laiškų siuntimas ir internetinių formų pildymas yra elektroninis bendravimas. Sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir Paslaugose, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad toks bendravimas būtų rašytinis.

YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SERVICES.

Jūs atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kokius įstatus, nuostatas, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus bet kurioje jurisdikcijoje, kuri reikalauja originalaus parašo arba neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, arba mokėjimų ar kreditų suteikimo bet kokiomis kitomis priemonėmis nei elektroninėmis.

20. KALIFORNIJOS VARTOTOJAI IR GYVENTOJAI

Jei bet kuris su mumis pateiktas skundas nėra patenkinamai išspręstas, galite raštu susisiekti su Kalifornijos vartotojų reikalų departamento Vartotojų paslaugų skyriaus Skundų pagalbos skyriumi adresu 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 arba telefonu. (800) 952-5210 arba (916) 445-1254.

21. KITA SVARBI INFORMACIJA

Šios Naudojimosi sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes skelbiame apie Paslaugas arba dėl Paslaugų, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp Jūsų ir Svetainių Pasaulis. Jūs patvirtinate, kad sudarydami šią sutartį su mumis nepasitikėjote jokiu ankstesniu ar šalutiniu pareiškimu, susitarimu ar pareiškimu, nesvarbu, ar jie buvo žodiniai, ar rašytiniai.

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar neįgyvendinti bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose naudojimo sąlygose, nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime. Šios naudojimo sąlygos taikomos tiek, kiek leidžia įstatymai.

Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias arba visas savo teises ir pareigas kitiems.

Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, ta nuostata ar nuostatos dalis laikoma atskirta nuo šių naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių sąlygų galiojimui ir įgyvendinimui.

Jūs ir „Svetainių pasaulis“ esate nepriklausomi rangovai, todėl atstovausite patys sau visais atžvilgiais. Dėl šių Naudojimosi sąlygų ar Paslaugų naudojimo tarp jūsų ir mūsų nesusidaro jokios jungtinės įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykiai.

Jūs atsisakote bet kokių gynybos priemonių, susijusių su šių Naudojimo sąlygų elektronine forma ir tuo, kad šalys nepasirašė šioms Naudojimo sąlygoms.

Jūs ir „Svetainių pasaulis“ sutinkate, kad šios Naudojimosi sąlygos nebus aiškinamos nei vienos šalies naudai, nei prieš ją dėl autorystės.

Mes galime siųsti pranešimus pagal šias naudojimo sąlygas jūsų mums nurodytu el. pašto adresu ir tokie pranešimai bus laikomi gautais praėjus dvidešimt keturioms (24) valandoms nuo jų išsiuntimo. Galite siųsti pranešimus pagal šias naudojimo sąlygas
info@svetainiupasaulis.lt,
ir tokie pranešimai bus laikomi gautais praėjus septyniasdešimt dviem (72) valandoms po jų išsiuntimo.

22. SUSISIEKITE SU MUMIS

Norėdami išspręsti skundą dėl Paslaugų arba gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi Paslaugomis, susisiekite su mumis adresu:

MB Jusk Group.
V. Nagevičiaus g. 3,
LT-08237 Vilnius
info@svetainiupasaulis.lt